silvershadow

153 teksty – auto­rem jest sil­ver­sha­dow.

lekcja

je­den i jeden
to dwa
na matematyce

pod ławką
scałowują się w jedną
nasze łzy 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 kwietnia 2017, 22:59

ulepieni z gwiazd

światła ob­cych domów
ułożyły się w je­den ciepły

a my jak płonące łódki
z niewysłanych słów
pełni jesieni
pośród mok­rych poręczy
w objęciach bez­radnych liści

z tym sa­mym pierwiastkiem
pyłu me­teorytów na dnie
od­da­lamy się z powrotem
z każdym kwan­to­wym skokiem
mo­tylich skrzydeł

zbliżyły się do siebie
wyk­re­sy naszych cho­rych serc
- us­ta pełne spojrzeń
mi­liona gwiazd
pod opuszkiem palca

chcieliśmy żyć
tak długo jak czas

dwie śmier­telne dusze 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 22 kwietnia 2017, 21:12

powidok

śnię
przy ok­nie wstrzy­many oddech
deszczu
od­ległych świateł zam­kniętych w kropli

dookoła no­cy - lus­trza­nej kuli
błyszczącej wczo­raj­szą obietnicą
przedświtu

śnię czy jes­tem śniony

ziemia z księżycem
za­mienione są miejscami

cień tęczy przecina
pierścienie tęczówek

w okamngnieniu 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 kwietnia 2017, 21:53

moje serce

stygnący kamień
twierdza

kiedy w kwiet­niu na drzewach
sze­leszczą suche liście
a igła w moim kompasie
po­kazu­je bar­dziej na południe
gdzie zas­koczył nas deszcz

gaszę światło i pat­rzę prosto
w nieskończoność
przez dłonie
gdzie cze­kasz na końcu korytarza

ale za­miast burzy
słyszę tylko
w od­da­li wy­kuwa­ne ostrze

mo­je serce
ta­ni motel 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 kwietnia 2017, 10:10

punkt

scho­wani przed słońcem
chcieliśmy być dla siebie słońcami

z os­tatniej niszy spełnienia
wy­pierając śro­dek

zajęliśmy ideal­nie za­cis­kający punkt
który te­raz ob­ry­sowu­jemy milczeniem

nic nie jest tak małe jak my
na dnie dłoni
cho­wamy spójnie
zam­kniętych w ok­ruchach zdań
w iluzję płynności

przez odmęty poz­ba­wionych przys­ta­ni słów
pat­rzy­my wzdłuż pod­wodnych brzegów

nie mówi­my w nas

światłoczułość
ma czar­ny smak 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 10 kwietnia 2017, 18:05

drzewo

ta miłość nig­dy nie była częścią nieba
zły duch
w ser­cu pięknem
prze­ras­tającym boga

ot­worzyłem dłonie
dotąd zam­knięte w modlitwie
nie proszę już o nic
cze­go nie pot­ra­fię odwzajemnić

na krzyżu
de­for­mującym i roz­ry­wającym
wras­tającym w ciało
drze­wie życia

- zak­witło ranami
piekących pocałunków
wśród jasnozielonych
ju­daszo­wych serc

zam­knięte w szep­tach pragnienie
unicestwienia 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 8 kwietnia 2017, 11:55

april

je­go anioł ma jej włosy
oczy usta
język i zęby
który­mi sięga w niej nieba
kołysze się w tęczy
na­piętej do gra­nic szaleństwa

budząca cieka­wość difenbachia
zielo­ny słoń
pa­rami słów wy­dep­tujący so­bie ścieżkę
na skróty
którą błądzą wras­tając w ziemię anioły 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 kwietnia 2017, 21:35

* * *

jes­tem wdzięczny za ciemność
gdzie wie­dza już nie strąci z wyżyn
a pa­mięć nie będzie w stanie
mnie zas­koczyć

że ta niez­byt ładna
cała w czer­ni na rowerze
co prze­jechała mi po nosie
za dużego buta
to była miłość

a ja cudem
uszedłem z życiem 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 marca 2017, 17:00

dzieci

kiedy noc roz­kleszcza się pur­pu­rowy­mi szczy­tami
biegną poszu­kiwać skrzy­deł pla­net
w sto­gu siana

zbra­tane z ka­mieniem stru­pami
do dziura­wych kie­sze­ni
zbierają gwiaz­dy

upa­dają na księżyc
płaczą i tańczą

cho­wają się w drze­wach
ze słońcem 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 marca 2017, 16:52

znieczulenie

ty - księżyc od­legły i zapadnięty
niczym twarz nad gro­bem po­zos­ta­jesz po dru­giej stronie
po­wiek który­mi uci­nam wielomówność

zacho­wując twoją przykrość
przew­le­kam od­po­wiedź przez ucho ciszy
zszy­wając czas w kontrafałdy
bólu

tyl­ko pod nim na­dal mogę po­zos­tać dla ciebie człowiekiem
gdy już doj­rzała noc bez­pie­czniej uk­ry­wa mnie w sobie

od­da­je co odebrałeś
nie upo­minając o nic co wyk­radliśmy jej ra­zem

na chod­nik rzu­cam płatek kwiatu który chciałeś zer­wać
po­pat­rzę na niego kiedy się pochylisz 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 marca 2017, 17:07
silvershadow

W srebrzystym cieniu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

silvershadow

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:29Cris sko­men­to­wał tek­st punkt

wczoraj, 12:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość leczy.  

wczoraj, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość leczy.  

wczoraj, 11:25silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość leczy.  

wczoraj, 11:07silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość leczy.  

wczoraj, 11:05silvershadow sko­men­to­wał tek­st ulepieni z gwiazd

wczoraj, 11:01silvershadow sko­men­to­wał tek­st punkt

przedwczoraj, 15:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st poeta nie le­je wo­dy, [...]