silvershadow

194 teksty – auto­rem jest sil­ver­sha­dow.

nie wiesz

pat­rzysz na mnie i myślisz
wie­cznie niewyspany

szczęściarz
z tobą
czuję jak umiera we mnie śmierć 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 06:16

w ramionach

coś chro­ni mnie przed twoją dłonią

- czym otacza co szep­cze we śnie
kłamie czy budzi niepokój
by po­zos­ta­wić mnie
sobie
- słowo bez ust

w bez­mier­nym naczyniu
wy­pełnionym kroplą
miłości 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 lipca 2018, 18:17

słabość

chcę ci dać
to co uk­ry­te głębiej

niż mogę sięgnąć

chcę ci dać
to wszys­tko cze­go pragnę

różowieję
w płynącym we mnie świetle

kiedy ty
lu­bisz brąz 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 lipca 2018, 10:56

południe

mi­liar­dy płonących zapałek
od­dechów wal­czącej i uzu­pełniającej się jedności
żyć to fa­lować w sieci skra­dające­go się przeznaczenia

na po­wie­rzchni roz­kwi­tają zroszo­ne lustra
strzępy kołyski
echa na­bierają do ust wody
wy­pełnionej tajemnicą
ciszy po­między błys­kiem a początkiem

czy idę szyb­ciej czy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 czerwca 2018, 14:00

księżycowy sen

do­mek z dru­kar­ki 3d
mała Ka­padoc­ja wydrążona w księżycu
wiszący ogródek

my
spa­cerujący po planszy
pośród zielo­nych stożków i kul

w oczku
przy­tulo­ne twarze 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 czerwca 2018, 13:48

porzucone tory

na złomowisku
sie­dzi i stu­ka w kla­wisze sta­rej maszyny
— co ro­bisz mały?

— widzisz tam?
rzędy okien — sta­wiam za ni­mi litery

zmrużył oczy
po­pił z torebki

— you are crazy
really! 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 28 maja 2018, 17:14

ujęcie

lżej­sza od światła
osu­wasz się za szybą
zam­knięta w ułam­ku sekundy
biegnąc tkwisz
we wszys­tkich miej­scach równocześnie

te dłonie - dziś za­mie­szku­je ktoś inny
dom pełen snów
wszys­tkich którzy cię opuścili

tu - bliżej niż pot­ra­fi sięgnąć rozum
pla­nety naszych czasów
od zaw­sze możemy spot­kać się za chwilę
w objęciach wokół nas ob­ra­cającej się tarczy

zas­po­koić sumienia
na płótnie
światło drgające w pod­nieb­nej niszy 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 10 maja 2018, 18:52

personal devil

I hear red

sex and death
- on­ly love
I can get

m(y) sa(d)isf*cktion 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 kwietnia 2018, 20:50

vantablack

piekło pot­ra­fi być słońcem
zmar­twychwsta­niem w szkla­nym kamieniu
- wchłaniającym światło her­me­tycznym grobie
kropką van­tablack przed niewy­powie­dzianym słowem
a prze­cież to bez znacze­nia w ja­kim mo­men­cie zat­rzy­mam film
on nie czuje
pośpie­chu, na­pięcia, lęku
jak ja
boję się bo wiem
bo czuję się źle z tym, że czuję
kiedy wiem podświado­mie że mam coś do zrobienia
ale czy w życiu nie chodzi właśnie o to
aby zaw­sze mieć coś do zrobienia?
gdy naj­grub­szy lód pot­ra­fi przełamać
cza­sem tyl­ko grzech 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 kwietnia 2018, 22:51

elektrostern

ko­lor blue znają tyl­ko delfiny
i no­cami dzwo­niący do ra­dia
pod pseudo­nimem

błys­kotki mknące przez mias­ta wolno-stojące
bez­senne od­dechy w pauzach cyfrowych
wier­szy zielo­nok­rwis­tych
jak mag­ne­tyzm tańczący nad sklepieniem

ba­lonik ser­ca żółknie
ktoś tra­dycyj­nie
przykłada ucho do igły ciszy


*Os­tern po niemiec­ku oz­nacza Wielkanoc
Stern gwiazdę
a Trost pocieszenie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 marca 2018, 18:59
silvershadow

yes | can't Odtwórz okno / - światło w kamiennym kloszu / niemym na dnie / jeziora słodko cytrusowego / czas / wolno spływa po włosach / wdycham zapach kwiatów - w deszczu / termalne źródło barw / utworzyło wzór / na chwilę / taki sam

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 08:38silvershadow sko­men­to­wał tek­st życie to ak­ceptac­ja lub [...]

przedwczoraj, 19:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st Większość rzeczy w tych [...]

przedwczoraj, 06:22cyt.adela sko­men­to­wał tek­st nie wiesz

przedwczoraj, 06:16silvershadow do­dał no­wy tek­st nie wiesz

18 lipca 2018, 15:54silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

18 lipca 2018, 15:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st by oca­lić co­kol­wiek, wszys­tko [...]

18 lipca 2018, 14:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]

18 lipca 2018, 08:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st by od­na­leźć sens is­tnienia, [...]

17 lipca 2018, 12:38silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pieniądze dają wiel­kie możli­wości [...]