silvershadow

188 tekstów – auto­rem jest sil­ver­sha­dow.

personal devil

I hear red

sex & death
- on­ly love
I can get

m-sa(d)isf*cktion 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 kwietnia 2018, 20:50

vantablack

piekło pot­ra­fi być słońcem
zmar­twychwsta­niem w szkla­nym kamieniu
- wchłaniającym światło her­me­tycznym grobie
kropką van­tablack przed niewy­powie­dzianym słowem
a prze­cież to bez znacze­nia w ja­kim mo­men­cie zat­rzy­mam film
on nie czuje
pośpie­chu, na­pięcia, lęku
jak ja
boję się bo wiem
bo czuję się źle z tym, że czuję
kiedy wiem podświado­mie że mam coś do zrobienia
ale czy w życiu nie chodzi właśnie o to
aby zaw­sze mieć coś do zrobienia?
gdy naj­grub­szy lód pot­ra­fi przełamać
cza­sem tyl­ko grzech 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 kwietnia 2018, 22:51

elektrostern

ko­lor blue znają tyl­ko delfiny
i no­cami dzwo­niący do ra­dia
pod pseudo­nimem

błys­kotki mknące przez mias­ta wolno-stojące
bez­senne od­dechy w pauzach cyfrowych
wier­szy zielo­nok­rwis­tych
jak mag­ne­tyzm tańczący nad sklepieniem

ba­lonik ser­ca żółknie
ktoś tra­dycyj­nie
przykłada ucho do igły ciszy


*os­tern po niemiec­ku oz­nacza wielkanoc 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 marca 2018, 18:59

turyści nocy

czas wy­ras­ta z ziar­na
wyb­rzuszający­mi się komorami
podążam wydmą niena­syco­nych chwil
nie po­ruszając ziarenka
każde środ­kiem pow­ra­cającej drogi
jak kula
wiatr pod sto­pami

tnie fo­tog­ra­fia snu
z naprężeniem resztkowym 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 marca 2018, 11:00

przy stole

jak smu­tek ułożony z jed­na­kowych kamieni
nasze twarze
noszą wi­del­ce łyżki noże
pragnienie
- pod­chodzi do ust jak kwiat
coś plącze dro­gi ko­liz­ji
nie
jes­teśmy wolni
gdy pat­rzy ktoś inny 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 marca 2018, 15:33

na ulicy dwa

zos­tałaś choć byłaś silniejsza

te­raz owi­jam sa­mot­ność w bez­sensow­ne zakupy
i długie spacery

a mój je­dyny kon­takt z drugim
sta­nowi dłoń na przejściu dla pieszych

nie pot­ra­fię za­bić te­go w sobie
masz we mnie dar­mową kwaterę
jak igła w poduszce 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 marca 2018, 19:07

* * *

idę twoim śladem
idę swoim śladem
czekam
krok
aż spad­nie deszcz 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 22 lutego 2018, 23:31

kształt ciszy

od­ry­sowując miękki sen prze­bija­my się przez grawitację
bezgłośnie ury­wają się więzi jak doj­rzałe jabłka
pośród pól ściętych świateł kołysa­nych kos­micznym wiatrem
spa­damy w ot­warte dłonie pustki

w miej­scu prze­cięcia dwóch spi­rali wiel­kości ułam­ka se­kun­dy
oko­leni przek­ro­jem jutr i wczo­raj - brze­gu za da­lekiego o wy­ciągnięcie ręki

jak tracące lep­kość cząstki w bez­de­ni kon­densa­tu Bosego-Einsteina
to­niemy w wier­szach ze słów jak pośmier­tne skur­cze
- pus­te gon­do­le w zat­rzy­manym młynie wyb­lakłej galaktyki 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 lutego 2018, 12:41

(Nie)Zgodność

Roz­bieżność po­między przeżyciem a - je­go wspom­nieniem, zim­nym ob­ra­zem, od­biorem w obec­nej chwili.

Zauważę ułamek z te­go co widzą oczy, za­pamiętam ułamek z te­go co zauważę.
Coś we mnie za­pamięta wszystko?

Kim byłem, kim jestem? [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 18 lutego 2018, 12:40

jesteśmy

[ leżymy zet­knięci głowami
czuję w so­bie twój puls
wśród fiole­tu strun
roz­piętych pod ko­roną ... ]

gdzie jes­teśmy w oku ptaka?
drze­wa pszczoły ...
bez­lik światów
niewiedzących o swoim istnieniu

od­kry­liśmy rysę w dzielącej nas ścianie

wszys­tko jest wiarą i wyobrażeniem
z duszy do duszy przez dotyk
kil­ka wersów na skraw­ku papieru 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 lutego 2018, 11:02
silvershadow

W srebrzystym cieniu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 kwietnia 2018, 21:44Moon G sko­men­to­wał tek­st personal de­vil

12 kwietnia 2018, 20:50silvershadow do­dał no­wy tek­st personal de­vil

10 kwietnia 2018, 08:10silvershadow sko­men­to­wał tek­st Kiedyś

6 kwietnia 2018, 11:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st Dlaczego huczy we mnie [...]

6 kwietnia 2018, 10:24silvershadow sko­men­to­wał tek­st vantablack

6 kwietnia 2018, 00:14Thé vert sko­men­to­wał tek­st vantablack

4 kwietnia 2018, 22:51silvershadow do­dał no­wy tek­st vantablack

29 marca 2018, 11:55silvershadow sko­men­to­wał tek­st Nie będę płakać, nie [...]

29 marca 2018, 11:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Księżyc

29 marca 2018, 11:51silvershadow sko­men­to­wał tek­st Księżyc