silvershadow

146 tekstów – auto­rem jest sil­ver­sha­dow.

* * *

jes­tem wdzięczny za ciemność
gdzie wie­dza już nie strąci z wyżyn
a pa­mięć nie będzie w stanie
mnie zas­koczyć

że ta niez­byt ładna
cała w czer­ni na rowerze
co prze­jechała mi po nosie
za dużego buta
to była miłość

a ja cudem
uszedłem z życiem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 16 marca 2017, 17:00

dzieci

kiedy noc roz­kleszcza się pur­pu­rowy­mi szczy­tami
biegną poszu­kiwać skrzy­deł pla­net
w sto­gu siana

zbra­tane z ka­mieniem stru­pami
do dziura­wych kie­sze­ni
zbierają gwiaz­dy

upa­dają na księżyc
płaczą i tańczą

cho­wają się w drze­wach
ze słońcem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 marca 2017, 16:52

znieczulenie

ty - księżyc od­legły i zapadnięty
niczym twarz nad gro­bem po­zos­ta­jesz po dru­giej stronie
po­wiek który­mi uci­nam wielomówność

zacho­wując twoją przykrość
przew­le­kam od­po­wiedź przez ucho ciszy
zszy­wając czas w kontrafałdy
bólu

tyl­ko pod nim na­dal mogę po­zos­tać dla ciebie człowiekiem
gdy już doj­rzała noc bez­pie­czniej uk­ry­wa mnie w sobie

od­da­je co odebrałeś
nie upo­minając o nic co wyk­radliśmy jej ra­zem

na chod­nik rzu­cam płatek kwiatu który chciałeś zer­wać
po­pat­rzę na niego kiedy się pochylisz 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 marca 2017, 17:07

chwila we dwoje obcych

wychy­lasz się spoj­rze­niem
u pro­gu po­nowienia gestu
za­wie­szając oddech

odurze­ni ba­lan­su­jemy na węzłach sieci czasu
kołysa­nej am­pli­tuda­mi myśli
jak owa­dy wib­ryssa­mi wyczu­wając linę
pod na­mi wciąż szyb­ciej spa­dająca przes­trzeń

w la­biryn­cie palców za­myka­ne przy­ciąga­nie
owi­ja nas wokół siebie znacząc tra­jek­to­rie
podwójne­go wahadła
wstążki uczuć w ob­cych rękach

cicho opuści­liśmy drgający pun­kt
roz­droże - jedną z komórek lo­su
mie­szczącą wszys­tkie możli­wości

w tańcu dusz jes­teśmy pełni
do połowy 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 marca 2017, 16:52

sekret

czer­wo­ne cyf­ry zegara
spa­dają jak ob­darte dusze potępionych kobiet
krzyczących w ob­cych językach

oj­ciec we śnie ot­worzył so­bie żyły
byłam dość mała by wy­pełnić sobą
je­go dom

po­tem mówi­li nieładna
szko­da ta­ki talent
w ich oczach za­bawa i ty
ro­ześmiane nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 11 marca 2017, 19:27

szklany blat

ta sa­mot­ność jest sa­mot­nością utraconą
owo­cujące brze­mię uśmier­ca mo­je zmartwychwstanie
w słowie za­mykasz uwagę którą zaszy­wam w sobie

roz­cięłam oko o pod­stępną krawędź
wys­trze­gam się wej­rzeń w zimną czys­tość szkla­nego blatu

gdzie pod od­ciskiem zasnął złożony motyl
- [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 marca 2017, 20:52

Całun

Gdy pat­rzy jak przez dziurkę w oku
widząc mnie więcej
o chwilę która nie przeminęła

wdycham sza­rość nieba
nóż ob­ra­cany po­między żebrami
na przekór czasom
leżę na ścianie przewróco­nego domu

w zgniata­nym szkiele­cie kiełku­je roślina
we­getac­ja prze­ciw­sta­wiająca się pra­wu grawitacji
w twoim wszechświecie

całuję twarz umęczo­nego Chrystusa
je­mu za­wie­rzam co odcięte
fan­to­mowy ból kobiety

całuję twarz w lustrze 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 marca 2017, 16:37

łącznie

poz­wo­liliśmy westchnieniom
kreować ścieżkę
wśród ka­mieni księżyca
kil­ka słod­kich nut

które za dwadzieścia lat będziemy kochać
os­tatnie zdjęcie do­pełnia al­bum
łącznie kil­ka sekund
z życia

te­raz śpijmy
najgłębiej śpią oczy mok­re od łez 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 marca 2017, 10:03

biel

roz­prys­ku­je się czer­woną tęczą igieł
wewnątrz wys­tawnej sko­rupy

drżący ko­ral z ka­mienia księżyco­wego
na stru­nie szar­pa­nej szpo­nem niemo­cy

pi­jany śpiew star­sze­go młode­go pa­na

roz­bi­ja się o skałę

krzyk pus­tynne­go pta­ka
- garść po­piołu jej gwiazdy 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 2 marca 2017, 10:10

kanał

strze­lasz masowo
ścis­kając plas­ti­kowe pęcherze
w których przy­wieźli ci telewizor
ty­siąc ka­nałów ze ściekiem
na księżycu wyrósł włos
to znak
może budzi się bóg
sta­nie w po­koju i weźmie cię do ręki
i po­wie boże
jak to­bie mogła dziać się tak wiel­ka krzywda
i nikt po­za ek­ra­nem te­go nie widział
po­tem cię ucałuje i umieści z dru­giej strony
tęczy

*eksperyment 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 marca 2017, 17:14
silvershadow

W srebrzystym cieniu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

silvershadow

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 marca 2017, 14:12Cris sko­men­to­wał tek­st dzieci

22 marca 2017, 13:50silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przebudzenie

22 marca 2017, 13:45silvershadow sko­men­to­wał tek­st dzieci

22 marca 2017, 13:44silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * * 

22 marca 2017, 13:43silvershadow sko­men­to­wał tek­st znieczulenie

16 marca 2017, 20:37yestem sko­men­to­wał tek­st * * * 

16 marca 2017, 14:13Cris sko­men­to­wał tek­st dzieci

15 marca 2017, 09:09giulietka sko­men­to­wał tek­st znieczulenie

14 marca 2017, 17:17natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st znieczulenie

14 marca 2017, 15:23silvershadow sko­men­to­wał tek­st Całun