silvershadow

165 tekstów – auto­rem jest sil­ver­sha­dow.

rozminięcie

minęliśmy się jak z kart wy­wołując od­wróco­ne obrazy
iluz­je zat­rzy­mane­go cza­su które znieśliśmy do piwnic
z pier­wszym śniegiem
po­zos­tał głos poz­ba­wiony człowieka
- od końca do końca prze­biegł po sreb­rnej strunie
nim zlękniony dot­knął bębenka
te­go wie­czo­ru prze­nika­ny bi­ciem dzwo­nu jak op­la­tająca mias­to wstęga möbiusa
nad którą czar­ne pta­ki unoszo­ne pływają w złotej ku­li księżyca
niez­liczo­ne la­ta po­między jedną kropką a drugą - tuż obok
którą do­pisuję - teraz
czujesz? 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 października 2017, 11:56

f.

nie zno­sisz f. sinatry
i jes­teś tak sa­mo ka­putt jak ja
wszys­tko zdążyli po­wie­dzieć poeci
w swoich krótkich życiach
a zastępy muszek bezowocnie
wróciły do chmary

lecz po­zos­tała jeszcze nadzieja
że w os­tatniej godzinie
ukarze się nam historia
browsera

*błąd zamierzony 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 października 2017, 16:04

praćka*

na rękach blok wykuty
z za­marznięte­go strumienia
czy­tam nie!
nie mogę się zgodzić
biorę tek­st za rogi
szar­pię za­bijam klnę
jak dzieci na barce
kgwiazdkarwy
chwiazdkaje
ale czytam
pta­sia nu­ta jak pytanie
o pier­wias­tek z osobliwości
po­między czar­nym a białym
jak emo­tikon od­kry­ty przed chwilą
w kla­syku literatury

*proca 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 października 2017, 13:56

zmęczenie

nat­ra­fiam wciąż na te sa­me wiersze
zmęczył mnie płacz księżniczek z piasku
o to że wiatr, że słońce
w wol­nych chwi­lach szar­pią się za włosy
o ho­telo­we łyżki
wy­pat­rują i z wol­nych sto­lików kradną przyprawy
cza­sem z okna [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 października 2017, 18:50

tak kochać

to krzyczeć:
do ciebie płonie mo­ja krew!

składając się tylko
ze słomianych żył 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 października 2017, 23:00

taka gra

w ważnej chwi­li os­nu­te mgłą
nie grzeszy szczodrością
w roz­da­waniu dru­gich szans
gra bez­względna i dość szybka
by w zwol­nionym tem­pie
zo­baczyć jak niebies­kie ciałka
przepływają przez zim­ne ser­ce kosmosu

i w niewol­niczym śpiewie
usłyszeć ciche trzaśnięcie drzwiami 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 września 2017, 20:43

deszcz

kiedy w wier­szu pada
zni­kają za­lane piwnice
uli­ca od­cięta od reszty świata

jest nadpęknięta filiżanka
szept kro­pel na szybie
głos tęsknoty
w kałuży niebies­ki płomień

tak jest dob­rze - powiesz
płynąc na os­tatniej desce 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 września 2017, 19:53

złoty diabeł

w lus­trze zam­knięty księżyc
wstrzy­muje oddech
obróco­na w oku insekta

jętka jednodniowa
na czar­nym prześcierad­le w złotej ramie
zsu­wa ra­miączko duszy jeszcze zimnej
jak nóż 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 września 2017, 09:54

kalendarz wspomnień

z wyczekiwania
aż po noc
o(d)wi­ja dzień

ciepło szkla­nej nuty
har­mo­niki (wielo)let­nich dni

prze­nika sen
wewnątrz por­ce­lano­wej poduszki
bos­kiego odosobnienia 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 czerwca 2017, 21:04

przedpiekle

roz­bi­ty próbą całości
unoszę głowę
spoglądam na płonący raj
po­de mną
ho­ryzont potęgującej się chwi­li
w objęciach wydziera ze mnie pustkę
stąd jes­teśmy ra­zem
łódka­mi w czar­nej toni

kos­mos żyje nas bezwładnie
uk­ry­wając w połowie świet­lnych lat
różni­ce grawitacji
nieod­na­lezionych na dłoni
ziar­nek piasku

os­nu­wają siebie nasze mgły
nie mogąc przeniknąć
za­padają głębiej jak struny
spo­wal­niające drganie

przy­wiodłaś mnie do zera
to tu jeśli chcesz
możesz iść

może spot­ka­my się jutro
po raz pierwszy 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 13 maja 2017, 23:33
silvershadow

W srebrzystym cieniu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 października 2017, 19:56Thé vert sko­men­to­wał tek­st rozminięcie

21 października 2017, 11:56silvershadow do­dał no­wy tek­st rozminięcie

20 października 2017, 16:04silvershadow do­dał no­wy tek­st f.  

19 października 2017, 13:05silvershadow sko­men­to­wał tek­st * * 

16 października 2017, 22:03Thé vert sko­men­to­wał tek­st praćka*

16 października 2017, 22:00Thé vert sko­men­to­wał tek­st zmęczenie

15 października 2017, 13:56silvershadow do­dał no­wy tek­st praćka*

14 października 2017, 22:12róż li­la sko­men­to­wał tek­st zmęczenie

14 października 2017, 20:45RozaR sko­men­to­wał tek­st zmęczenie

14 października 2017, 18:57har.monic sko­men­to­wał tek­st zmęczenie