silvershadow

136 tekstów – auto­rem jest sil­ver­sha­dow.

mama jaga

na sto­le po­marańcze wraz z życzeniami
za­mieniają się w la­zuro­we purchawki

naj­bliższa choć nicze­go nie ukrywa
ja­wi się ja­ko obca
gdy od­chodzi(sz) z bliska

znasz wiele miej­sc w których bez powodu
czułaś się bezpiecznie
nag­le zdzi­wiona że stanęłeś na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:41

kamień

czy lu­bisz nieprzewidywalność
za­leży od tego
cze­go spodziewasz się po sobie

dzi­siaj byłaś w moim śnie
zos­ta­wiłaś dob­re­go snu na lustrze
po­tem nie spałem

czuję ból
lęk na wspom­nienie chwili
przed tym co miało się wydarzyć

od os­tatniego impulsu
upłynęły mi­liar­dy lat
skurczu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 20:43

basen

unoszę się łukiem
po­między niebem i ziemią
płatek śniegu wys­trze­lony ze śnieżnej armatki

ser­ce wy­pełnione lekką watą
którą zli­zujesz z palców

gdy po morzu płynę basenem
spo­między luster
uśmie­chem olśniewa mnie zbawiciel

uk­rzyżowa­na na czte­rolis­tnej koniczynie
proszę zjedz moją duszę
ciało będzie żyło mi­lion lat 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 lutego 2017, 19:45

hallo

gdy­bym była jak chełbia modra
przejrzysta
czy byłoby ci łat­wo się do mnie zbliżyć
miast powierzchni
wa­biła lek­kość su­rowe­go wnętrza
wi­dok krwi ryt­micznie pe­net­rującej żyły
myśl

ciała ko­loro­wego jak mor­ski kwiat
z gracją ducha le­witujące­go w słonej wodzie
wol­ne­go od iluzji

czy zos­ta­wiłbyś planulę
dziś ag­re­syw­ny po­lip
na moim dnie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 16 lutego 2017, 10:02

trzeci koniec nocy

kiedy mias­to śpi
głębo­ko jak w ma­sowym grobie
słońce pod ple­cami zaczy­na parzyć
oczy wy­puszczają pędy w ciemność
tańczy
tok­syczna zieleń zapląta­na w sieci źrenic

wy­mykam się oku boga
wychodzę
wyżej w świet­le gwiazd
jak dym z od­ległych fab­rycznych pieców
z dachu zbieram gład­kie dro­bin­ki kos­miczne­go pyłu

czuję bez­miar dookoła i ten w sobie
jak po­der­wa­ny wiat­rem strzępek materiału
jes­tem tyl­ko fałdą szaty
pośrod­ku nieskończoności
dla cze­goś większe­go nis­kim progiem 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 lutego 2017, 10:34

Może

Bóg od wieków umiera
za egzo­tyczne istoty
plas­ter na każdej poiry­towa­nej in­te­ligen­cją planecie
w różnych ciałach na adek­watnych do da­nej wyob­raźni narzędziach

ko­na w ryt­mach ze­garów roz­mie­szczo­nych w przestrzeni
niosąc nadzieję gdzie nie ma dni no­cy ani [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 lutego 2017, 09:53

2 in 1

ich miłość pachnie mcdonaldsem.
choć już nie posiada
równych skrzy­deł. nie chce chodzić spać.
to przywilej.
ciosa, drąży
słowa­mi słowa - w nich jeszcze gładkie
ka­mienie. do­raźnie nieu­chwyt­ne.
na wyłączność
wiary w równość uczucia.
kiedy na ek­ra­nie ktoś zabija
ra­zem moc­no za­cis­kają oczy. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 2 lutego 2017, 11:49

Jak gdyby nigdy nic

nie czuję
choć jest
daleko
wciąż
w zapachu
sprzed lat
przepada
sentymentu
kamień
ocean
unoszący
półszeptem
wytrwale 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 stycznia 2017, 11:04

@

odkąd przyp­ra­wiono nam zgu­bione ogony
jesteśmy
gdziekolwiek
w ut­ra­conym niebie
pełnym blasza­nych cykad

jerzyki
co aby śnić
spi­jać se­kun­dy pros­to z chmur
porzu­ciły ziem­ski świat
na zaw­sze
dla mo­tyli i ludzi 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 28 stycznia 2017, 19:14

cry

nocą na rze­ce wśród śnieżnych brzegów
jak zgu­bionym na mro­zie szalu
ścieżce z kil­ku garści popiołu

chmu­ry z wywróco­nego nieba
skrzep­nięte w os­tre kształty szkla­nych kier
przepływają pod krzywą gałęzią czasu

- zog­nisko­wane na oku
w symbol
gwiaz­dy widzianej przez łzę 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 23 stycznia 2017, 10:57
silvershadow

W srebrzystym cieniu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

silvershadow

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 13:12natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st mama ja­ga

dzisiaj, 10:47Papużka sko­men­to­wał tek­st mama ja­ga

dzisiaj, 10:24Papużka sko­men­to­wał tek­st kamień

przedwczoraj, 22:27Cris sko­men­to­wał tek­st kamień

przedwczoraj, 21:15Smurf007 sko­men­to­wał tek­st kamień

przedwczoraj, 21:07Bise sko­men­to­wał tek­st kamień

przedwczoraj, 21:03orion sko­men­to­wał tek­st basen

przedwczoraj, 19:20silvershadow sko­men­to­wał tek­st *** Nocą tęskno­ta sku­bie po­wieki [...]

przedwczoraj, 14:48silvershadow sko­men­to­wał tek­st basen

22 lutego 2017, 23:09adamantine sko­men­to­wał tek­st basen