silvershadow

205 tekstów – auto­rem jest sil­ver­sha­dow.

black and white

ja­ko chłopiec pat­rzyłem jak kąpią się ame­rykańscy żołnierze
niewiele star­si
osob­li­wie ska­kali do wo­dy przy hip-ho­powych rytmach
- jak­by pul­so­waniu sta­rych fab­ryk - z nieodłączne­go ghettoblastera

jed­nak różni­li się od zszy­tych z be­tono­wym podwórkiem
grających na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 26 listopada 2018, 19:08

rentgen

„myślę, więc (myślę, że) jestem”*

bez vis-à-vis
za­nika od środ­ka
szkielet

noc – mi­jają doby
lecz wie­szak jak ty­betański dzwo­nek ...
ze­garek spóźnia się o ziaren­ko piasku
w objęciach in­te­ligen­tne­go wiatru
- zam­knięte słowo
po­zos­taję
w tobie
zna­joma obcość
daw­ne­go dotyku* „myślę, więc jes­tem” - Kartezjusz

„... mu­zyka nie gra między usza­mi, lecz na por­ta­lach społecznościowych ...” – Alex Pentland 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 listopada 2018, 13:35

o czy

ok­na pełne deszczu
a my ta­cy papierowi

po naszej stronie
nieba
jak pta­ki z papier-mâché
gwiez­dno-drzew­ny skarbiec
tajemnic
czułości

we śnie
nadzy pośród róż
kolców bezsenności 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 25 października 2018, 10:51

(no) exit

uchy­lam zasłonę jak opa­kowa­nie ...
niczym pa­pieros w słońcu
przez chwilę roz­puszczam się w złudze­niu dnia

se­kun­da . se­kun­da ..
to później i później
wcześniej i wcześniej
sreb­rzą się jesienie
w ziemi na mar­twych nad­gar­stkach ty­kają zegarki
roz­rasta mglis­te kłącze

czas nie istnieje
czas nie ma granic

każdy mój ruch myśl
jed­nocześnie na płaszczyz­nach wielo­wymiaro­wej czasoprzestrzeni
jes­tem częścią luster
niewi­docznych lecz pamiętających
- są częścią mnie

w niep­rze­nik­nionym pomieszczeniu
idąc - pozostaję
uwięziony wśród powierzchni
kamienia
- jak kwiat zam­knięty w pięść 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 października 2018, 13:45

woman holding a balance*

- wi­si krzy­wo – ob­raz ko­biety ważącej perły
(ważącej morze?)
daw­ne chwi­le po­zos­tają nieruszone
jak wy­bacze­nie obok błędu
klat­ka na klat­ce – wyżej ciemność
wy­piera eufo­tyczną strefę
w zam­kniętym pomieszczeniu
z obrazów
naprzeciw
łagod­na twarz – oczy skiero­wane w stronę okna
odzwier­cied­lające­go się w szy­bie
skąd pro­mień uk­ry­tego za ku­lisa­mi słońca
skreśla dni – podobne
po­zos­ta­wiając trzy słowa
niena­malo­wane

*ob­raz Ja­na Vermeera 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 16 października 2018, 14:54

stany przejściowe

w lus­trze po­zos­tał tlący się obraz
quasi-księżyc - mniej­szy od ziaren­ka piasku
rozpływam się w roz-ciągłości sekundy
po­woli cu­mując do ziemi

ska­zana na zmartwychwstawanie
pow­ra­casz - nieg­dyś zwias­tując nieszczęście
dziś - brudną śnieżką
dłonią na brze­gach światła
gdzie ja­wią ja­ko sny zalążki zdarzeń
nim przy­woła je ciężar ciągłości

krążymy dookoła dna
dwie prze­ciw­bieżne wskazówki

chcę - z czar­nych kre­sek wyczy­tać twój koloryt

nim skłamią nas jut­ro
roz­szcze­pienie uwo­li ciepło i ból
przek­roczy­my ru­bikon bezbarwności 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 października 2018, 16:01

inter.net (metafora dopełniaczowa)

now­si od internetu
android
dwa­naście lat jak godzin

ra­zem przy stole
jed­no śniadanie
dru­gie coś na sen

- jes­teśmy do­wodem na is­tnienie względności
po­zaziem­skiej inteligencji

kochający niepraktykujący
- bóg słowem
zbyt ciężkim
zbyt lekkim
po­między - morze 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 sierpnia 2018, 06:58

w podróży

pro­mień obec­nej chwili
prze­nika ośrod­ki czasu
jak pias­ko­wy ze­gar w nieważkości
kołysząc czasoprzestrzeń
gdzie znacze­nie mają tyl­ko sny
trill cy­kad układa w arabeski
pachnące słońcem
księżycem i spokojem
od­na­lezionej symetrii
w lus­terku prze­nikającym ziemię
jak przez dziurkę w orzechu
my ...

pat­rzę przez okno
dro­ga te­raz jest kołem

⌀ x π
x ty 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 sierpnia 2018, 08:54

odrosty

słońce
zaw­sze było jasne
że się przy mnie zanudzisz
tymczasem
w sza­fach ogrody
jak kwiat ziem­niaka młodość
bez­wstyd­nie powróciło życie
do kuchni 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 sierpnia 2018, 16:45

różowe zabawki

wyjątkowy
naj­bar­dziej lu­bisz chińskie zabawki
kiedy ra­zem szusujemy
zaw­sze jest gwiazdka

ku­piłeś bilet
i ser­wis po­wiada­miający o ewen­tual­nej kolizji
cze­kam na sa­molot do ciebie
w sta­nie podniecenia
jed­nocześnie we wie­czności i w kartonie
tak ...
jak ty
mój kowboj
mój piękny amerykanin 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 lipca 2018, 17:23
silvershadow

yes | can't Odtwórz ______ ulicami - tak blisko że nieosiągalnie daleko miejsce obraz który przenikasz mijając obcego człowieka

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 17:06silvershadow sko­men­to­wał tek­st Ulecz

dzisiaj, 11:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jaka szko­da, że nie [...]

dzisiaj, 05:53silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 18:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

wczoraj, 12:28silvershadow sko­men­to­wał tek­st Norma to tyl­ko sze­roko [...]

wczoraj, 12:23silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jeśli ktoś blis­ki niesłusznie [...]

przedwczoraj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st drzazgą w oku jes­teś naj­gorętszym [...]

przedwczoraj, 21:08silvershadow sko­men­to­wał tek­st W moim mieście

przedwczoraj, 11:18silvershadow sko­men­to­wał tek­st Wiara w miłość to [...]

11 grudnia 2018, 23:09silvershadow sko­men­to­wał tek­st Gdy nie pot­ra­fię za­pom­nieć