silvershadow

127 tekstów – auto­rem jest sil­ver­sha­dow.

w zamian

zachód słońca
tro­je se­niorów na ław­ce prze­de mną
żeg­na­my nasze gwiazdy

niekiedy ma­my świado­mość chwili
z którą jes­teśmy już bar­dziej po dru­giej stronie

dob­roć powraca
ja­ko pat­rzące niewin­nie kamienie
la­winą przyk­ry-wające kur­czący się oddech

- os­tatni raz
bo zat­rzasnęły się dłonie
zbyt długo cze­kając na echo
podarowanego
lata 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 15:04

LALKA

pęknięta twarz
z ma­lowa­nej por­ce­lany
tak bar­dzo kruchej

(nie)mar­twych oczu
krzyk tłumią
od­ra­pane ściany

ce­rowa­na
(nie)dro­ga niewin­ność
ro­zer­wa­na bo­leśnie

znów pod­rzy­nał gardła
kwiatom z małego og­ro­du
jej marzeń

przyuliczne­go

leży w ciem­nym kącie
wyrzu­cona

tak strasznie sama 

wiersz
zebrał 9 fiszek • wczoraj, 11:21

razy minus jeden

prze­pisuję cię na odwrót
w sy­met­ryczną całość
zgod­nie z za­sada­mi paradoksu
twarz zacho­wując w wyobraźni

mod­li­tew­nie trzy­mam dłoń
niena­leżącą do mnie
gdy dzieli­my się na test Rorschacha
opłat­kiem wiadomości
jak roślina
od­dychasz moimi słowami

wzras­tasz wsiąkając w głębię kartki
lus­trza­ny klon
li­nia mo­jego życia
bieg­nie ku mnie
w śladzie two­jej stopy 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 17 stycznia 2017, 09:39

BYŁEM TAM

zos­ta­wiając za sobą da­leko cias­ne, złośli­we miasteczko
zbu­dowa­ne z pus­tych fa­sad i at­rap uśmiechów
z wąski­mi, ste­ryl­ny­mi, niep­rzy­jaz­ny­mi uliczkami
z roślin­nością przy­ciętą bar­dzo sta­ran­nie i na pokaz

leżące pod nad­to we­sołym, diabel­skim młynem
nad ba­jecznym, pros­to spod [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 stycznia 2017, 21:43

względnie

jes­teś bar­dziej w nas niż w so­bie
kiedy wie­szasz się za os­tatnie słowa
głowę spuszczając w głębię
gdzie wi­ruje film o ludzkiej twarzy

mo­ja głowa - cyrk
z ar­tysta­mi którym przyglądam się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 stycznia 2017, 10:06

lek

mówisz
małości
tkwią we mnie jak kol­ce
- klam­ki za które szar­piesz
ot­wierając mnie
we wszys­tkie stro­ny

nau­czo­na widzieć w was ból
który kocham
proszę ra­tuj
ra­tuj bez­sku­tecznie
otaczaj jak da­lekie koło
na morzu so­li
bądź klatką uwal­niającą krzyk myśli
cho­robą życia

tyl­ko zam­knij oczy

który­mi pat­rzę w siebie
- w twoich dłoniach nieudol­ny ry­sunek
bo widziałeś już wiele
bez­lud­nych planet 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 stycznia 2017, 12:50

marzec

za­sypiając słyszę pociąg
może mkniesz przez miasto
w sy­pial­nym wagonie

śnisz szum
pod ręką chłód chłód chłód

serce
w podróży

serce
głębo­ko schowane

może śnisz przy barze
pachną wonną przytulią
miej­sca po­między światłami
na kub­kach elek­tro­niczny plusk wody

miłość i rozsądek
razem

tyl­ko dwadzieścia ty­sięcy kilometrów
nie mogą być dalej 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 2 stycznia 2017, 10:58

list-opad

pachnie bied­ronka­mi
- czte­ry
mogłyby tworzyć dwadzieściat­rzy
słowa
lub s e n s 
-
niekiedy ob­cas jak gwiz­dek
nieumyślnie
roz­kołysze od­wróco­ne neono­we obiet­ni­ce

już czas
zacząć jeść 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 grudnia 2016, 11:37

idąc brzegiem

gdzie jesteśmy

gdy wszys­tko w gu­bionej łusce
złowioną krztą
niedo­sięgnione­go wie­rzchołka chwili

skąd wgląd w pus­te miejsca
dźwięk drga­nia pajęczej nici
w uchu umierające­go samotnie

za ho­ryzon­tem z ka­mieni przybrzeżnych
fa­le - prze­ciekają przez pięć palców widzenia
w duszy czar­no-biały szum

trud­no nie wie­rzyć w obraz
słowo dotyk
do końca

naj­trud­niej sobie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 21 grudnia 2016, 16:57

ocalić we śnie

nie powracam
by nie skruszyć w so­bie ptaków śpiących drzew
ruchem sprag­nionych źrenic

wyłamać z kryształowej struktury
prze­nikające­go siebie echa
mi­nionych chwil

- kwitną

rozłożyły nad ka­mieniami swo­je płaty
na od­ległym brze­gu wyspy
którą się staję

w ab­so­lut­nym mrozie
unosząc nad noc nad dniem

nie dzieli nas oddech
chwi­la uderze­niem serca

zatrzymanym

oca­loną kroplą ciepła
za zam­knięty­mi oczami

w niej jutro
niedopowiedziane 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 grudnia 2016, 10:44
silvershadow

W srebrzystym cieniu

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

silvershadow

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 16:10natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st w za­mian

dzisiaj, 15:21silvershadow sko­men­to­wał tek­st Nie wszys­tko da się [...]

dzisiaj, 15:15silvershadow sko­men­to­wał tek­st Donald Trump jest dos­ko­nałym [...]

dzisiaj, 15:15silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jedyną rzeczą jaką ludzie [...]

dzisiaj, 15:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st LALKA

dzisiaj, 06:26one drop for all sko­men­to­wał tek­st LALKA

wczoraj, 23:06Cris sko­men­to­wał tek­st LALKA

wczoraj, 15:09natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st LALKA

wczoraj, 09:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy, którzy skarżą [...]

wczoraj, 09:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st niezmienność