silvershadow

202 teksty – auto­rem jest sil­ver­sha­dow.

(no) exit

uchy­lam zasłonę jak opa­kowa­nie ...
niczym pa­pieros w słońcu
przez chwilę roz­puszczam się w złudze­niu dnia

se­kun­da . se­kun­da ..
to później i później
wcześniej i wcześniej
sreb­rzą się jesienie
w ziemi na mar­twych nad­gar­stkach ty­kają zegarki
roz­rasta mglis­te kłącze

czas nie istnieje
czas nie ma granic

każdy mój ruch myśl
jed­nocześnie na płaszczyz­nach wielo­wymiaro­wej czasoprzestrzeni
jes­tem częścią luster
niewi­docznych lecz pamiętających
- są częścią mnie

w niep­rze­nik­nionym pomieszczeniu
idąc - pozostaję
uwięziony wśród powierzchni
kamienia
- jak kwiat zam­knięty w pięść 

wiersz • dzisiaj, 13:45

woman holding a balance*

- wi­si krzy­wo – ob­raz ko­biety ważącej perły
(ważącej morze?)
daw­ne chwi­le po­zos­tają nieruszone
jak wy­bacze­nie obok błędu
klat­ka na klat­ce – wyżej ciemność
wy­piera eufo­tyczną strefę
w zam­kniętym pomieszczeniu
z obrazów
naprzeciw
łagod­na twarz – oczy skiero­wane w stronę okna
odzwier­cied­lające­go się w szy­bie
skąd pro­mień uk­ry­tego za ku­lisa­mi słońca
skreśla dni – podobne
po­zos­ta­wiając trzy słowa
niena­malo­wane

*ob­raz Ja­na Vermeera 

wiersz
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 14:54

stany przejściowe

w lus­trze po­zos­tał tlący się obraz
quasi-księżyc - mniej­szy od ziaren­ka piasku
rozpływam się w roz-ciągłości sekundy
po­woli cu­mując do ziemi

ska­zana na zmartwychwstawanie
pow­ra­casz - nieg­dyś zwias­tując nieszczęście
dziś - brudną śnieżką
dłonią na brze­gach światła
gdzie ja­wią ja­ko sny zalążki zdarzeń
nim przy­woła je ciężar ciągłości

krążymy dookoła dna
dwie prze­ciw­bieżne wskazówki

chcę - z czar­nych kre­sek wyczy­tać twój koloryt

nim skłamią nas jut­ro
roz­szcze­pienie uwo­li ciepło i ból
przek­roczy­my ru­bikon bezbarwności 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 1 października 2018, 16:01

inter.net (metafora dopełniaczowa)

now­si od internetu
android
dwa­naście lat jak godzin

ra­zem przy stole
jed­no śniadanie
dru­gie coś na sen

- jes­teśmy do­wodem na is­tnienie względności
po­zaziem­skiej inteligencji

kochający niepraktykujący
- bóg słowem
zbyt ciężkim
zbyt lekkim
po­między - morze 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 sierpnia 2018, 06:58

w podróży

pro­mień obec­nej chwili
prze­nika ośrod­ki czasu
jak pias­ko­wy ze­gar w nieważkości
kołysząc czasoprzestrzeń
gdzie znacze­nie mają tyl­ko sny
trill cy­kad układa w arabeski
pachnące słońcem
księżycem i spokojem
od­na­lezionej symetrii
w lus­terku prze­nikającym ziemię
jak przez dziurkę w orzechu
my ...

pat­rzę przez okno
dro­ga te­raz jest kołem

⌀ x π
x ty 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 sierpnia 2018, 08:54

odrosty

słońce
zaw­sze było jasne
że się przy mnie zanudzisz
tymczasem
w sza­fach ogrody
jak kwiat ziem­niaka młodość
bez­wstyd­nie powróciło życie
do kuchni 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 sierpnia 2018, 16:45

różowe zabawki

wyjątkowy
naj­bar­dziej lu­bisz chińskie zabawki
kiedy ra­zem szusujemy
zaw­sze jest gwiazdka

ku­piłeś bilet
i ser­wis po­wiada­miający o ewen­tual­nej kolizji
cze­kam na sa­molot do ciebie
w sta­nie podniecenia
jed­nocześnie we wie­czności i w kartonie
tak ...
jak ty
mój kowboj
mój piękny amerykanin 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 24 lipca 2018, 17:23

pusto mi

w te­lewiz­ji os­tro rżną w piłę
nie mam tv
od­kochałem się
w tobie

czytam
daw­ne wiersze
- mar­twe świerszcze
rzu­cone wiatrem
pod drzwi 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 lipca 2018, 11:05

nie wiesz

pat­rzysz na mnie i myślisz
wie­cznie niewyspany

szczęściarz
z tobą
czuję jak umiera we mnie śmierć 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 lipca 2018, 06:16

w ramionach

coś chro­ni mnie przed twoją dłonią

- czym otacza co szep­cze we śnie
kłamie czy budzi niepokój
by po­zos­ta­wić mnie
sobie
- słowo bez ust

w bez­mier­nym naczyniu
wy­pełnionym kroplą
miłości 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 lipca 2018, 18:17
silvershadow

yes | can't ______ - pomieszczenie - nieprzeniknione / - idąc, pozostaję / zamknięty / wśród powierzchni

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 13:45silvershadow do­dał no­wy tek­st (no) exit

wczoraj, 06:49Thé vert sko­men­to­wał tek­st woman hol­ding a ba­lan­ce*

przedwczoraj, 14:54silvershadow do­dał no­wy tek­st woman hol­ding a ba­lan­ce*

12 października 2018, 18:55silvershadow sko­men­to­wał tek­st Marmurowe ha­le

10 października 2018, 20:24silvershadow sko­men­to­wał tek­st (...) czer­wo­ne

10 października 2018, 20:05silvershadow sko­men­to­wał tek­st Zaciszna de­gus­tacja

2 października 2018, 15:49Thé vert sko­men­to­wał tek­st stany przejściowe

1 października 2018, 16:01silvershadow do­dał no­wy tek­st stany przejściowe

30 września 2018, 09:02silvershadow sko­men­to­wał tek­st Dziś rzad­ko re­peru­je się [...]

26 września 2018, 17:32silvershadow sko­men­to­wał tek­st Człowiek z mar i [...]